04 Crowley Aleister Sepher Sephiroth Part 4

P
π √1
seph_seph_4_1The Mystic number of Kether. S. P. M.  
π 2   seph_seph_4_2S. S. F.
[Abbreviation for 422, אריך אנפין, q.v.] א:א:
π 3 ∑(1-2). ♄. The Mystic Number of Chokmah
Father אב
To come, go בא
√ 4 The Number of Abra-Melin Princes. ♃. 22
Father אבא
Hollow; a vein בב
Proud גא
π 5
Mist, vapour אד
Back בג
P
6
∑(1-3). 3! ☉. The Mystic Number of Binah
To gather, collect גבא
Gog, the giant whose partner is Magog גג
A bear דב
A window הא
π 7
Lost, ruined אבד
A name of GOD attributed to Venus. Initials of Adonai ha-Aretz אהא
Desire; either, or או
Gad, a Tribe of Israel; good fortune גד
Was weary דאב
Riches, power דבא
Fish דג
3√ 8 23. The Number of Abra-Melin Sub-Princes, and of the Servitors of Oriens. ☿
To will, intend אבה
Desired, beloved אהב
אוא
Then אז
The entrance, threshold באה
To be anxious, grieve דאג
Love; beloved, breast; pleasures of love דד
Nqn. Zauir Anpin 478 q.v. זא
√ 9 !4. 32. ♄. ☽
Ventriloquus: the special ‘fire’ of black magic, whence Obi, Obeah. Cf. 11 and 207 אוב
He kindled אזא
Brother אח
A garment בגד
Became powerful, grew high גאה
Middle גו
Splendour; cf. 15 הד
10 ∑(1-4). The Mystic Number of Chesed. Elementorum Sphaera. The Number of Abra-Melin Servitors of Amaimon and Ariton
Enchanter אט
[Vide K.D. L.C.K. p. 185] בגה
Elevated, exalted, high גבה
Flew, soared דאה
Two דו
Window הה
A wolf זאב
A hidden place; bosom חב
π 11
Ahah אהה
Firebrand, volcanic fire: the Special ‘fire’ or ‘light’ of the Sacred Magic of Light, Life, and Love; hence “Odic Force” &c. Cf. 9 and 207 אוד
Where אי
When בבוא
To tear, cut, attack גדד
Gold (Ch.) דהב
Proud, haughty זד
To conceal חבא
A circularity of form or motion; a feast חג
12
He longed for, missed אוה
He departed, went forth אזד
A little book, pamphlet, letter; tools גט
To multiply דגה
A city of Edom הבה
HE. [ה is referred to Mater, ו to Pater, א to Corona] הוא
Vau; hook, nail, pin וו
This, that זה
To penetrate, be sharp; (Ch.) one חד
π 13
A small bundle, bunch אגדה
Beloved; Love אהבה
Unity אחד
Hated איב
Emptiness בהו
Raised up גהה
Chokmah, 42-fold Name in Yetzirah. (See 777) גי
Anxiety דאגה
A fisher דוג
Thunder; to meditate; he remembers הגה
A city of Edom הדד
Here; this זו
A locust חגב
He shall come יבא
14
Rhamnus; a thorn, spine אטד
Rising ground; Earth of Geburah. (See 777) גיא
Sacrifice v. s. (Ch.). (?) דבח
Love, beloved: David דוד
Give, give! [Vide no. 17, יהב} הב הב
To grind, direct, stretch out הדה
Gold זהב
Hand יד
15 ∑(1 – 5). ∑{1 – (3×3)} / 3. The Mystic Number of Geburah. The Number of Abra-Melin Servitors of Asmodee and Magot, and of Paimon
Angel of 3rd Dec. ♐ אבוהא
The month of Exodus and Passover אביב
Steam, vapour איד
Pride; a carrying out; exaltation גאוה
Splendour, the Eighth Sephira הוד
Overflowing, abounding זוב
He who impels; to force זח
To hide חבה
The Monogram of the Eternal יה
4√ 16 42=24 The Number of Abra-Melin Servitors of Asmodee
Hyssopus אזוב
He seized, cleaved to אחז
Elevated, exalted, high גבוה
(Verb. subst.) Injury, war, lust; fell הוה
She היא
Alas! — Woe וי
Like, equal to זוג
π 17
Nuts אגוז
Ah! — Alas! אוי
Capricornus גדי
Nerve, sinew. [Gen. xxxii. 25 & 32] גיד
Narrative, subtle discourse הגדה
K.D. L.C.K. p. 267 ההוא
To dream, rave הזה
A fly זבוב
Sacrificed זבח
To seethe, boil זוד
To brighten, make joyful חדה
A circle, orbit חוג
Good טוב
To give, place יהב
18
My favourite, my beloved אהבי
Hatred איבה
The antique Serpent חטא
Living חי
Notariqon of Yehi Aur, etc. יאוא
π 19
Angel L.T.D. of ♐ אהוז
An enemy אויב
Job איוב
Was black דיה
Chavvah; to manifest, shew forth; Eve חוה
20 The Number of Abra-Melin, Servitors of Amaimon
Fraternity אחוה
Black liquid דיו
It was היה
The breast; a vision; a prophet, to gaze חזה
Jobab, an Edomite King יובב
The hand יוד
21 ∑(1 – 6). The Mystic Number of Tiphareth
Existence, Being, the Kether- name of GOD אהיה
But, yet, certainly אך
Deep meditation הגיג
Ah! — Alas! הוי
Purity, innocence זחו
Yide Sepher Yetzirah יהו
22 The Number of Abra-Melin, Servitors of Ariton
With his hand; Night Demon of 1st Dec. ♋ בידו
By Yodh ביוד
Hearer in secret; Angel of 8 W. האאיה
The state of puberty זווג
A magical vision (Ch.) חזוא
Wheat חטה
Good טובה
Notariqon of “Tet. Elohim Tet. Achad.” יאיא
Unity יחד
π 23
Parted, removed, separated זחח
Joy חדוה
A thread חוט
Life חיה
24 4! The Number of the ‘Elders’ in the Apocalypse
He whom I love אהובי
He who loves me אוהבי
A Mercurial GOD. His essence is אז, 8 אזבוגה
Substance; a body גויה
A pauper דך
Angel of 2 C. הבביה
Abundance זיז
A water-pot, a large earthenware vessel כד
√ 25 52
To break דכא
The Beast חיוא
Jehewid, God of Geburah of Binah יהוד
Let there be יהי
Will be separated יזח
Thus כה
26 The Numbers of the Sephiroth of the Middle Pillar, 1 + 6 + 9 + 10
[Vide K.D. L.C.K. p. 273] הויה
Seeing, looking at חוזה
Sight, vision חזוה
TETRAGRAMATON, “Jehovah,” the Unutterable, the Middle Pillar, 1 + 6 + 9 + 10 יהוה
Kebad, husband of the impure Lilith. [K.D. L.C.K. 464] כבד
3√ 27 33
Wept, mourned בכה
Purity זך
A parable, enigma, riddle חידה
P
28
∑(1 – 7). The Mystic Number of Netzach
Clay טיט
Union, unity יחוד
Power כח
π 29
Is broken. [Ps. x. 10] דכה
To break down, overturn הדך
30
A party to an action at law; defendant, plaintiff. [Note ל = 30 = ♎. = ‘Justice’] חייב
Judah יהודה
It will be יהיה
π 31
How? איך
GOD of Chesed and of Kether of Briah אל
To go הוך
A beating, striking, collision הכאה
And there was. [Vide S.D.I. par. 31] ויהי
K. of S. Fig. 31 ייאי
Not לא
5√ 32 25. The Number of Abramelin Servitors 25 of Astarot
Coalescence of אהיה and יהוה Macroprosopus and Microprosopus. This is symbolized by the Hexagram. Suppose the 3 ה’s conceal the 3 Mothers א, מ& ש and we get 358 q.v. אהיהוה
Lord בל
Angel of 5 W. והויה
Copula Maritalis זיווג
Was pure זכה
Zig-zag, fork-lightning חזיז
Unity K.D. L.C.K. p. 432 יחיד
Glory כבוד
Mind, heart לב
33
Sorrow; wept, mourned אבל
Day Demon of 1st Dec. ♈ באל
To destroy (Ch.); (?) a King of Edom בלא
Spring, fountain גל
34 ∑(1 – (4×4))/4. ♃
“GOD the Father,” divine name attributed to Jupiter אל אב
To ransom, avenge, pollute גאל
To reveal גלא
A pauper דל
A common person; uneducated, ignorant הדיוט
Angel of 1 C. חהויה
35
Agla, a name of God; notariqon of Ateh Gibor le-Olahm Adonai אגלא
Boundary, limit גבל
He will go יהך
√ 36 62 = ∑(1 – 8). ☉. The Mystic Number of Hod
Tabernaculum אהל
How? (Vide Lamentations) איכה
Duke of Geburah in Edom; to curse; name of GOD attributed to ☿ אלה
To remove, cast away הלא
Confession וידוי
Leah לאה
Perhaps, possibly; would that! לו
π 37
Angel of 8 P. אכאיה
GOD (Ch.) אלהא
Behold! אלו
Perished, grew old בלה
To grow great גדל
Banner דגל
Tenuity, breath, vanity; in vain; Abel. [I.Z.Q., “The Supernal Breathers.”] הבל
Night Demon of 2nd Dec. ♐ ואל
Profession זל
Jechidah, the Atma of Hindu philosophy יחידה
Flame להב
(?) Devotion of force לז
38
Night Demon of 2nd Dec. ♋ אואל
He departed אזל
Ghazi, servant of Elisha יחזי
A City in the Mountains of Judah גלה
Innocent זכאי
The palate חיך
To make a hole, hollow; to violate חל
Green לח
39
To abide, dwell זבל
Dew טל
The Eternal is One יהוה אחד
Angel of 3 P. יחויה
Metathesis of יהוה כוזו
He cursed לט
40
Bildad בלדד
Liberator; title of Jesod גואל
To cut off גזל
A rope; ruin; to bind חבל
Milk חלב
The Hand of the Eternal יד יהוה
To me, to mine לי
π 41
Fecundity אחלב
Ram; force; hence = a hero איל
Night Demon of 1st Dec. ♍ אלוד
My GOD אלי
Mother אם
To fail, cease בטל
Divine Majesty גאואל
Terminus גבול
To burn גחל
Terror הול
To go round in a circle חגל
[Vide Ps. cxviii. & I.R.Q. 778] יה יהוה
42 The Number of the letters of a great name of GOD terrible and strong, and of the Assessors of the Dead
Angel of ♈. איאל
Eloah, a name of GOD אלוה
The Supernal Mother, unfertilized; see 52 אמא
Terror, calamity בלהה
Loss, destruction בלי
To cease חדל
The World, Earth of Malkuth חלד
My glory כבודי
π 43
Great גדול
To rejoice גיל
Challah; to make faint. [Vide K.D. L.C.K. p. 346] חלה
[Vide K.D. L.C.K, p. 151; see no. 340] לביא
Hazel, almond לוז
44 !5 220/5
Drops אגלי
A pool, pond; sorrow אגם
Captive, captivity גולה
Angel ruling ♊ גיאל
Aquarius דלי
Blood דם
Sand: also horror. See Scorpion Pantacle in K. of S. and 10th Aethyr חול
A ram; ♈ טלה
Tet. in ? World. [Vide K.D. L.C.K. p. 251] יוד הא וו הא
Flame להט
45 ∑(1 – 9). The Mystic Number of Jesod
Intelligence of ♄ אגיאל
Adam אדם
The Fool אמד
Redemption, liberation גאולה
To grow warm הם
Heaven of Tiphareth זבול
Hesitated. [Vide no. 405] זחל
Spirit of ♄ זזאל
She who ruins חבלה
Tet. in Yetzirah יוד הא ואו הא
Greatly, strongly מאד
Yetzirah’s ‘Secret Nature’ [Vide I.R.Q. xxxiv.] מה
46
A name of GOD אלהי
A female slave; cubitus אמה
Tin, the metal of ♃ בדיל
A dividing, sundering, separation הבדלה
Angel of 7 S. הההאל
A ruiner חובל
Angel ruling ♉ טואל
Levi, Levite לוי
π 47
Foolish, silly. (Stultus) אויל
A weeping בכייה
Cloud; high place; waves; fortress במה
Angel ruling ♍ יואל
To clutch, hold חלט
48
Mercy גדולה
Angel of 2 W. והואל
A woman [vide K.D. L.C.K. p. 320]; strength; an army חיל
To grow warm; heat, fire; black; Ham, the son of Noah חם
Jubilee יובל
A star, planet; Sphere of ☿ כוכב
[Vide Ps. xciii, & Prov. viii. 22] מאז
√ 49 The Number of Abra-Melin Servitors of Beelzebub. 72. ♀
The Living GOD לא חי
Qliphoth of Geburah גולחב
Resembled; meditated; silent דמה
Intelligence of ♀ הגיאל
Drooping, being sick חולה
Strength חילא
Heat, fury (Ch.) חמא
A bringing forth, birth, nativity לידה
A measuring, measure מדה
Solve. Vide no. 103] מוג
The Rod of Aaron מט
50
Red earth, the soil; Earth of Chesed אדמה
Closed, shut up אטם
Angel of 9 P. אלדיה
Jonah’s Whale דג גדול
To ferment המה
Pains, sorrows חבלי
Unclean, impure טמא
58th ש ייל
2nd ש ילי
The sea ים
All, every כל
To thee לך
What? — Which? מי
51
Edom אדום
Terrible; Day Demon of 2nd Dec. ♏ אים
Ate; devoured אכל
Pain אן
Tumultuously (vide no. 451); to harass, perturb הום
Angel of 8 S. [Vide K. of S., fig. 52] יההאל
Failure נא
52
Father and Mother אבא ואמא
Supernal Mother אימא
Elihu – Eli Hua, “He is my GOD,” who is the Holy Guardian Angel of Job in the Alegory אליהו
[Vide K.D. L.C.K. p. 134] אנא
A mare; brute animal, beast בהמה
Day Demon of 2nd Dec. ♐ בים
From all, among all בכל
The Son: Assiah’s “Secret Nature” בן
Meditation, imagination, sin זמה
A desirable one; to desire חמד
A husband’s brother יבם
Angel of Kether of Binah, and of Jesod of Binah יהואל
Tet. in Assiah יוד הה וו הה
A dog כלב
Angel of 4 S., and of 10 P. לאויה
π 53 The Number of Abra-Melin Servitors of Astarot and Asmodee
The stone that slew Goliath; a stone, rock אבן
Elihu. (Vide 52) אליהוא
The garden גן
Angel of 9 P. הזיאל
To defend, hide; a wall; the sun; fury חמה
The spleen טחול
A lover מאהבה
54
A basin, bowl, vessel. [Ex. xxiv. 6] אגן
Rest דמי
A Tribe of Israel; to judge, rule. [Vide K.D. L.C.K. p.37] דן
Pertaining to summer חום
My flame; enchantments להטי
A bed; stick, rod מטה
To remove נד
55 ∑(1 – 10). The Mystic Number of Malkuth
Thief; stole גנב
Robbery, pillage גזילה
Silence. [For name of Angels, see Sohar Sch. V. Cap. 18] דומה
A footstool הדום
To swell, heave. [Vide no. 51] הים
To walk הלך
Knuckle; member, limb חוליא
The bride כלה
Noon; midday נגב
Ornament נה
56
Dread, terror אימה
He suffered אנה
Angel of 4 C. הייאל
Day יום
Beautiful נאה
57
Rim אבדן
Consuming אוכל
Wealth, an age, Time; Night Demon of 1st Dec. ♏ און
Formidable, terrible איום
We אנו
A breaking down, subversion, destruction ביטול
Built בנה
♓. [Fish (pl.); vide 7] דגים
Angel of 8 C. ווליה
Angel of 5 C. לוויה
Altar מזבח
The laying-by, making secret מחבוא
58
[Vide no. 499] אהבים
[Vide K.D. L.C.K. p. 69] An ear אזן
Night Demon of 1st Dec. ♐ דאגן
My strength, power, might חילי
Love, kindness, grace; notariqon of Chokmah Nesthrah, the Secret Wisdom חן
Ruler of Water טליהד
Angel of 6 S. ייזאל
Angel of 3 P. להחיה
[Vide K.D. L.C.K. p. 69] נח
π 59
Brethren. [Referred to Lilith & Samael — K.D. L.C.K. p. 54] אחים
Heathen גוים
A wall חומה
Menstruata נדה
60
Tried by fire; a watch-tower בחן
Excellence, sublimity, glory, pride גאון
Constitution, tradition הלכה
To behold הנה
A basket טנא
Angel of 8 C. ילהיה
Vision מחזה
The Southern district נגבה
π 61
Master, Lord, Adon אדון
The Negative, non-existent; not אין
Towards, to thee אליך
I, myself אני
The belly בטן
Angel of 10 S. דמביה
Wealth הון
Angel of 6 C. יייאל
Habitaculum נוה
62
Healing אסא
Angel of 2nd Dec. ♈ בההמי
The sons בני
To commit; healing זנה
63
Abaddon, The Hell of Chesed אבדון
Dregs, roll; faeces (globular); dung גלל
Fed זון
The nose חוטם
Fervour חימה
Tet. in Briah יוד הי ואו הי
Briah’s “Secret Nature” סג
36√ 64 82 = 43 = 26. ☿
A sigh, groan, deep breath אנחה
Justice דין
(Din and Doni are twin Mercurial Intelligences in Gemini) דני
The golden waters מי זהב
[I.R.Q. xl. 996] מיזהב
Prophecy נבואה
Sphere of ♀ נוגה
Noach נוח
65 ∑(1 – (5×5)) / 5. The Number of Abra-Melin Servitors of Magot and Kore
Adonai אדני
Weasels and other terrible animals אוחים
The Palace היכל
Shone, gloried, praised הלל
To keep silence הס
Defective. [Vide K.D. L.C.K. p. 339] חזן
6th ש ללה
A door post מזוזה
A beating, striking מכה
[Vide K.D. L.C.K. p. 563] נהי
66 The Mystic Number of the Qliphoth, and of the Great Work. ∑(1 – 11)
Food, vituals אכילה
The Lord thy GOD (is a consuming Fire). [Deut.iv.24] אלהיך
A ship אניה
A trial, an experiment בחון
A wheel. [Called “Cognomen Schechinae”] גלגל
A City of Edom דנהבה
π 67
[Vide K.D. L.C.K. p. 57] אוני
The Understanding בינה
Night Demon of 3rd Dec. ♊ וינא
Zayin זין
Debased זלל
To embalm חנט
Angel of 3 C. יבמיה
68
Wise. — Intelliget ista? ויבן
To be wise חכם
Emptiness חלל
To pity חס
Ramus Tabernacularis לולב
69
A manger, stable; an enclosure אבוס
Myrtle הדס
L.A. Angel of ♓ וכבילא
70
(A proper name) אדניה
Hush, be silent הסה
Wine יין
Night ליל
[Vide Ps. xxv. 14.] The Secret סוד
π 71
Thy terror אימך
Nothing; an apparition, image אליל
Silence; silent אלם
Night Demon of 1st Dec. ♒ אמדוך
Lead, the metal of Saturn; a plummet-line, level, water- level. אנך
Vision חזון
A dove, pigeon יונה
A dove ינוה
Plentitude, fullness מלא
72 [72×3 = 216, אריה; vide K.D. L.C.K. p. 151.] There are 72 quinaries (spaces of 5 Degree) in the Zodiac. The Shemhamphorasch or ‘divided name’ of GOD consists of 72 triliteral names, which by adding יה or אל give 72 angels. Vide Lib. DCCLXXVII
Adonai, transliterated as by Lemegeton, etc. אדונאי
Geomantic Intelligence of ♐ אדוכיאל
In, so, thus, then בכן
In the secret בסוד
And they are excellent, finished ויכלו
Kindness, mercy חסד
Tet. in Atziluth יוד הי ויו הי
Maccabee מכבי
Atziluth’s “Secret Nature” — thickness, cloud; Aub עב
π 73
Demon-King of Hod, and Night Demon of 2nd Dec. ♒ בליאל
Gimel גמל
The Wise One חכמה
To trust in, shelter in חסה
A day of feast יום טוב
74
A leader, chief, judge דיין
Worn-out (?shameless) Beggars דכים
Ox-goad למד
A circuit; roundabout סביב
All the way, constantly עד
75
Hues, colours, complexions גווני
Lucifer, the Herald Star הילל
Vide K. of S., fig. 53] יכדיאל
A lamenting, wailing יללה
The Pleiades כימה
Night; by night לילה
NUIT, THE STAR GODDESS נויט
76
Secret, put away; a hiding- place חביון
Rest, peace ניחח
Slave, servant עבד
77
Prayed בעה
The river Gihon. [Gen. ii. 13] גיחון
Overflowing. [Ps. cxxiv. 5] זידון
Towers, citadels מגדל
The Influence from Kether מזל
Strength; a he-goat עז
78 There are 78 cards in the Tarot. ∑(1 – 12). The Mystic Number of Kether as Hua. The sum of the Key-Numbers of the Supernal Beard.
Angel of 10 W. אומאל
Angel of Ra Hoor Khuit איואס
Briatic Palace of Chesed היכל אהבה
Angel of ♂ זמאל
The breaker, dream חלם
To pity חמל
To initiate חנך
Angel of 2 S. יזלאל
Angel of 1st Dec. ♉ כדמדי
Bread (Ps. lxxviii. 25) = ChLM, by metathesis. [K.D. L.C.K. p. 500] לחם
Angel of 2 S. מבהאל
The Influence from Kether מזלא
Salt מלח
The name of a Giant עזא
π 79
Boaz, one of the Pillars of the Temple of Solomon בעז
Die גוע
Angel of 8 S. ומבאל
Jachin, one of the Pillars of the Temple of Solomon יאחין
3rd ש סיט
Conjunction, meeting, union עדה
80
Union; an assembling ועד
God of Jesod-Malkuth of Briah יה אדני
Foundation יסוד
Universal, general כלל
Throne. [Exod. xvii. 16] כס
מם
4√. 81 92 = 34. ☽
GODS אלים
I. [Ex. xxiii. 20] אנכי
Anger, wrath; also nose אף
Hearer of Cries; Angel of 6 P., and of 5 W. יילאל
Night Demon of 2nd Dec. ♍ כאין
Throne כסא
Here, hither פא
82
Angel of ♀ אנאל
A Prayer (Ch.) בעי
Briatic Palace of Hod היכל גוגה
Kindly, righteous, holy חסיד
Laban; white לבן
The beloved thing; res grata ניחוח
π 83
Abbreviatura quatuor systematum אביע
The drops of dew. [Job xxxviii. 28] אגלי טל
Benajahu, son of Jehoiada בנייהו
See 73 גימל
A flowing, wave גלים
Person, self; (Ch.) wing גף
Consecration; dedicated חנכה
Angel of 2 P. לכבאל
To flee, put one’s things in safety. [Jerem. vi. 1] זוע
84 7×12; or (22 +3) × (22×3) — hence esteemed by some
A wing (army), squadron; a chosen troop אגף
[I.Z.Q. 699] אהחע
[Vide K.D. L.C.K. p.71] אחהע
Was silent דמם
A dream חלום
Enoch חנוך
Knew ידע
85
Boaz (is referred to Hod) בועז
A flower, cup גביע
Put in motion, routed המם
Circumcision מילה
The mouth; the letter פ פה
86
A name of GOD, asserting the identity of Kether and Malkuth אהיה אדני
Elohim. [Note masc. pl. of fem. sing.] אלהים
Hallelu-Jah הללויה
A rustling of wings המולה
Geomantic Intelligence of ♑ הנאל
[Vide I.R.Q. 778] יה יהוה אדם
A cup; hence Pudendum Muliebre כוס
A blemish, spot, stain מום
Angel of 10 C. מיהאל
Plenitude מלוי
87
[Vide K.D. L.C.K. p. 114] אלון
A cup אסוך
Angel of 1st Dec. ♓ בהלמי
Blasphemed גדף
Standards, military ensigns דגלים
Determined זמם
White Storks חסידה
Whiteness; frankincense; לבנה
Sphere of ☽
88
Redness; sparkling חכלל
To be hot חמם
Darkness חסך
A duke of Edom מגדיאל
Roaring, seething; burning נחל
π 89
Shut up גוף
Body גוף
Silence דממה
Angel of 9 S. מחיאל
90
Very silent דומם
The Pillar, Jachin יכין
Water מים
Kings מלך
Wicker-basket סל
Night Demon of 2nd Dec. ♌ פוד
91 ∑(1 – 13). The Mystic Number of Kether as Achad. The Number of Paths in the Supernal Beard; according to the number of the Letters, כ = 11, etc.
A tree אילן
Amen. [Cf. 741] אמן
The Ephod אפוד
The “יהוה אדני”, interlaced יאהדונהי
Angel of 4 S. כליאל
Archangel of Geburah כמאל
Food, fare מאכל
Angel מלאך
Daughter, virgin, bride, Kore מלכא
Manna מנא
A hut, tent סוכה
Pekht, ‘extension’ פאהה
92
Angel of 5 S. אניאל
Mud בץ
(Deut. xxviii. 58.) [Vide no. 572] יהוה אלהיך
Terror, a name of Geburah פחד
93
A duke of Edom. [Vide also Ezekiel xxiii.] אהליבמה
The sons of (the merciful) GOD בני אל
Incense לבונה
A disc, round shield מגן
Possession נחלה
Arduous, busy; an army צבא
94
Corpse גופה
The valley of vision גיחזיון
To extinguish דעך
Destruction. [Ps. l. 20] דפי
A shore חוף
A window חלון
A drop טפה
Children ילדים
95
The great Stone אבן גדלה
Angel of 2 W. — Daniel דניאל
Angel of 10 P. ההעיה
The waters המים
Multitude, abundance; Haman המן
Zabulon זבלון
Angel of 2nd Dec. ♌ זחעי
מאדים
Journey מהלך
Queen מלכה
Selah. [Ps. xxxii. 5, 6, etc.] סלה
96
A name of GOD אל אדני
Chaldee form of אלהים אלהין
By day יומם
Praiseworthy; Angel of 7 W. ללהאל
Work מלאכה
The secret (counsel) of the Lord. [Ps. xxv. 14] סוד יהוה
π 97
Breeder, rearer; Day Demon of 1st Dec. ♊ אומן
Changeless, constant; the GOD Amon אמון
The Son of Man בן אדם
Archangel of Netzach האניאל
The appointed time זמן
To seize suddenly (rapere) חטף
A hand-breadth, palm. [I Kings vii. 26 — Ex. xxv. 25] טפח
A brick, tile לבינה
A building; an architect מבנה
Aquae EL Boni. [“Quicksilver,” K.D. L.C.K. p. 442] מי אל הטב
98
A name of GOD הוא אלהים
Temporary dwelling. [Ex. xxxiii. 11] זמנא
Image; hid, concealed — pertains to Sol and the Lingam-Yoni חמן
To consume, eat חסל
White צח
99
The pangs of childbirth חבלי לידה
The Vault of Heaven; an inner chamber; wedlock, nuptial חופה
Clay of Death, Infernal Abode of Geburah טיטהיון
Cognition, knowledge ידיעה
√ 100 102
A day; the seas; the times. [Vide no. 1100] ימים
Vases, vessels כלים
The palm; the letter Kaph כף
An effort, exertion. [I.R.Q. 995] מדון
Mitigation of the one by the other מחי טבאל
π 101
Swallowed, destroyed אלע
A storehouse אסם
[Vide K.D. L.C.K. p. 147] אק
Angel of 4 C. מומיה
Archangel of ☉ and △ ; Angel of 7 S.; Angel of Malkuth of Briah, etc. מיכאל
Kingdom; a virgin princess; esp. THE Virgin Princess, i.e. Ecclesia מלוכה
Gut; gut-string נימא
102
A white goose אווז לבן
Trust, truth, faith אמונה
Bela, a King of Edom; to possess; lands, government בעל
Concupiscibilis נחמד
Grace, pride, fame, glory; a wild goat צבי
π 103
Dust אבק
To guard, protect גנן
Loathed געל
Food, meat (Ch.) מזון
Oblation מנחה
Prophets נבאים
A calf עגל
104
Father of the mob, or of the multitude אב המון
Quarrel, dispute מדין
Personal (belongings), small private property סגולה
Sodom סדם
Giving up, presenting, remitting. סולח
Trade; a fish-hook צדי
105 ∑(1 – 14)
To subvert, ruin, change הפך
Desert land: Earth of Netzach ציה
106
Attained דבק
Angel of 7 C. מלהאל
Fish; the letter Nun נון
Angel of 9 C. סאליה
Stibium פוך
Line, string, linen thread קו
π 107
An egg ביצה
Angel of Netzach of Briah וסיאל
Angel ruling ♌ עואל
108 22×33 : hence used as the number of beads of a rosary by some sects
The ears אזנים
The fruit of a deep valley באבי הנחל
Hell of Jesod-Malkuth גיהנם
A wall חיץ
To force, do wrong to חמס
To love very much חנן
To shut up, obstruct חסם
The middle חצי
To measure out; a decree; tall. (Masc. gender.) Cf. 113 חק
Angel L.T.D. of ♌ סגהם
A Giant: “the lust of GOD” עזאל
π 109
Day-demon of 2nd Dec. ♒ אסכוזדאי
Lighting בקז
Quiet מנוחה
Music נגון
Angel of ♃ סחיאל
Circle, sphere עגול
צדידא
110
Father of Faith אב האמונה
Tectum coeli fabrilis sub quo desponsationes coniugum fiunt גג החופה
Resemblance, likeness דמיון
Cherubic Signs — Scorpio replaced by ♈ וטהץ
To embrace חבק
At the end of the days; the right hand ימין
A sign, flag, standard נס
Angel of 6 W. סיטאל
Kinsman עם
{WEH NOTE: see also errata on 114}
111 ∑(1 – (6×6))/6. ☉ The Number of Abra-Melin Servitors of O.P.A.A.
Red. [Vide Gen. xxv. 25] אדמוני
A name of God אחד הוא אלהים
A thousand; Aleph אלף
Ruin, destruction, sudden death אסן
AUM אעם
Thick darkness אפל
Passwords of…… יוד יהוה אדני
Mad מהולל
Angel of ☉ נכיאל
Common holocaust; an ascent עולה
A Duke of Edom עלוה
Title of Kether. (Mirum occultum) פלא
112
Angel of 2 C. איעאל
A structure; mode of building בנין
Was angry בנס
Sharpness חדק
Jabok. [Gen. xxxii. 22.] Note 112 = 4×28 יבק
The Lord GOD יהוה אלהים
Ebal עיבל
π 113
Likewise; the same. (Fem. gender.) Cf. 108 חקה
A giving away, remitting סליחה
A stream, brook פלג
114
Qliphoth of Jesod גמליאל
Tear (weeping) דמע
Gracious, obliging, indulgent חנון
Science מדע
Brains מוחון
{WEH NOTE: sic, this value 110 usual spelling: מחין — 108 probably a typo for מוחין }
115
Geomantic Intelligence of ♍ דמליאל
Here am I הנני
The heat of the day חום היום
To make strong; vehement, eager חזק
116
Doves יונים
Heaven of Chesed מכון
The munificent ones נדיבים
Primordial עילאה
117
Fog, darkness אופל
Guide; Duke אלוף
118
To pass, renew, change חלף
To ferment חמע
Strength; Chassan, Ruler of Air חסן
The High Priest כהן גדול
119
Lydian-stone אבן בוחן
Beelzebub, the Fly-God בעלזבוב <>
Weeping (subst.) דמעה
Night Demon of 2nd Dec. ♈ חאלף
Abominable פגול
120 5! — = ∑(1 – 15): — ה being the 15th Path
Master כעל
Foundation, basis מוסדי
The time of the decree מועד
Strengthening מכין
Prophetic sayings, or decrees: “His days shall be”; — hence Abra-Melin מלים
Velum מסך
Prop; the letter Samekh סמך
A name of GOD ען
√ 121 112
Vain idols אלילים
?Termination of Abr-amelim? אמילם
An end, extremity אפם
Emanated from אצל
Of whirling motions הגלגלים
Nocturnal vision חזוה די ליליא
Angel ruling ♋ כעאל
It is filled נמלא
Angel L.T.N. of ♋ עכאל
122
Vi compressa אנוסה
Revolutiones (Animarum) גלגולים
123
A name of GOD, implying Kether — Chokmah — Binah, 3,4, & 5 letters אהה יהוה אלהים
War מלחמה
A blow, plague נגע
Pleasure, delight ענג
Laesio aliqualis, violatio פגם
124
An Oak; hardness חוסן
Pleasure, delight; Eden עדן
Qliphoth of Chokmah עיגיאל
3√ 125 53
Night Demon of 2nd Dec. ♓ דנמאל
[Vide S.D. v. 16] כפכה
Angel of 4 P. מנדאל
126
A window אלמנה
Darkness אפילה
Day Demon of 1st Dec. ♉ גימיגין
A name of GOD יהוה אדני אגלא
Hospitality מלון
Horse סוס
On, a name of GOD [see 120] penalty of iniquity; “being taken away” עון
π 127
Material מוטבע
Angel of 5 P. פויאל
7√ 128 27
Eliphaz אליפז
Angel ruling ♒ אנמואל
To deliver, loose חלץ
Robustus gratia [Vide K.D. L.C.K. p. 399] חסין
GOD, the Eternal One יהוה אלהינו
129
Pleasure [Gen. xviii. 12] עדנה
Delight, pleasure עונג
130
Deliverance הצלה
The Angel of redemption מלאך הגאל
Decrees, prophetic sayings מלין
Eye; the letter Ayin עין
The Pillars עמודי
Destitute עני
A staircase, ladder סלם
Angel of 5 C. פהליה
π 131
e was angry אנף
Nose אפים
Turn, roll אפן
Title of Kether מכוסה
Angel of 6 C. נלכאל
Samael; Qliphoth of Hod סמאל
Angel L.T.N. of ♍ ססיא
Humility ענוה
132
To make waste בלק
Angel of 4 W. ננאאל
To receive קבל
133
[Vide I.Z.Q. 699] גיכק
Vine גפן
Angel of 5 S. חעמיה
The salt sea ים המלח
134
Burning דלק
135
Day Demon of 2nd Dec. ♋ גוסיון
Geomantic Intelligence of ♈ מלכדיאל
A destitute female עניה
The congregation. [Vide no. 161] קהל
[Vide K.D. L.C.K. p. 673] קלה
136 ∑(1 – 16). ♃
Spirit of ♃ הסמאל
Intelligence of ♃ יהפיאל
The Avenging Angel מלאך הגואל
Fines, penalties ממון
A voice קול
π 137
A wheel אופן
The belly, gullet. [?Hebrew: vide K. D. L.C.K. p. 138] אסטומכא
An image, a statue. [Gen. xxviii. 22] מצבה
A receiving; the Qabalah קבלה
138
The Son of GOD בן אלהים
To smoothe, divide חלק
To leaven, ferment חמץ
To pollute חנף
Libanon. [Cant. iv. 11, 15] לבנון
He shall smite מחץ
Forehead מצח
π 139
Hiddekel, the eastern river of Eden הדקל
140
Kings; Angels of Tiphareth of Assiah, and of Netzach of Briah מלכים
141
Robust; oaken אמיץ
Gathered, collected אסף
Angel of 4 P. כוקיה
Precept מצוה
Trusty, steady נאמן
L.A. Angel of ♋ פכיאל
Prima קמא
142
Geomantic Intelligence of ♉ אסמודאל
Wickedness, destruction בליעל
A stranger; Balaam בלעם
Night Demon of 3rd Dec. ♌ בעלם
Delights ( △ & ▽ ) מחמדים
143
The unshoeing חליצה
Running waters. [Cant. iv. 15] נוזלים
√144 122
A sandal סנדל
Anterius; the East; days first of the first קדם
145 The numerical value of the 13 Paths of the Beard of Microprosophus
The Staff of GOD. [Ex. xvii. 9] מטה האלהים
Inscrutable מעלה
Angel of 6 P. נממיה
A feast סעודה
146
The First Gate. [Vide K.D. L.C.K. p. 184] בבא קמא
Limit, end; boundless סוף
The world; an adult עולם
147 The four Names in the Lesser Ritual of the Pentagram;
viz: יהוה אדני אהיה אגלא
148
A name of GOD אהיה יה יהוה אלהים
Angels of Hod in Assiah and Briah בני אלהים
Glutton and drunkard. [Deut. xxi. 20] זולל וסובא
To withdraw, retire חמק
Scales; ♎ מאזנים
Victory נצח
Flour, meal; קמח
π 149
The living GODS. [Cf. 154] אלים חיים
A beating of the breast; a noisy striking הספד
150
Ariolus. [K.D. L.C.K. p. 53] ידעוני
A walking shoe נעל
Thine eye. [Vide I.R.Q. 652] עינך
Nest קן
π 151
אהיה spelt in full “TETRAGRAMMATON יהוה אלהים יהוה אחד of the GODS is One TETRAGRAMMATON” אלף הה יוד הה
Night Demon of 3rd Dec. ♈ מאלף
The Fountain of Living Waters. [Jer. xvii. 13] מקוה
A standing upright, stature קומה
Jealous קנא
152
Benjamin בנימן
The Bringing-forth One המוציא
Residence, station נציב
153 ∑(1 – 17)
L.A. Angel of ♎ חדקיאל
154
Elohim of Lives. [Cf. 149] אלהים חיים
155
Adonai the King אדני מלך
The faithful friend דוד נאמן
The beard (correct). [S.D. ii. 1, et seq.] דקנא
Letters of the Cherubic signs ו:ט:נ:ץ
Angel of 2nd Dec. ♑ יסיסיה
“The Concealed and Saving”; Angel of 6 W. עלמיה
A seed קנה
156 12×13, the number of letters in each ‘tablet of Enoch’
The Tabernacle of the congregation. [Lev. i. 1] אהל מועד
A viper אפעה
BABALON, THE VICTORIOUS QUEEN. [Vide XXX Aethyrs: Liber CDXVIII] באבאלען
Angel of Hod of Briah הסניאל
Joseph [referred to Jesod] יוסף
Angel of 1st Dec. ♏ כמוץ
נעול
A bird עוף
“Crying aloud”; the name of a King of Edom פעו
Zion ציון
Limpid blood צלול
π 157
The setting of the Sun דמדומי חמה
Was angry, enraged; anger זעף
Lingam זקן
The beard. [Vide S.D. ii. 467, and no. 22] זקן
Occult מופלא
Female; Yoni נקבה
Angel of 9 S. ענואל
A Duke of Edom קנז
158
Arrows חיצים
To suffocate חנק
Balances. [Ch.] מאזנין
159
Surpassing Whiteness. [Vide 934] בוצינא
Point נקדה
160 [Vide I.R.Q. 652]
Angel of 3 S. הקמיה
Silver כסף
Fell down. Decidit נפל
A rock, stone סלע
A tree עץ
A Duke of Edom פיכן
Lay, fell. [Ez. iii. 8] פניך
Image צלם
Cain קין
161
The heavenly man; lit. the ‘primordial’ or ‘exalted’ man אדם עילאה
The Congregation of the Eternal קהל יהוה
קינא
162 Nine Paths of the Inferior Beard; 14 + 15 +… + 22 =
Son of the right Hand; pr. n. of Benjamin בנימין
Day Demon of 1st Dec. ♐ גלאסלבול
Angel ruling ♏ סוסול
π 163
[Vide no. 361, a numerical Temurah of 163] הוא אלהים אדני
Woman, wife נוקבה
164
דצע
Ye shall cleave חדבקים
Outer; civil, as opposed to sacred. [Vide K.D. L.C.K. p. 342] חיצון
The Pillars עמדים
165
Strength. [Ez. iii. 8] חזקים
“To make them know.” [Ps. xxv. 14] להודיעם
Nehema נעמה
NEMO. [Name of M.T.] נהמע
Angel of 3 W. עממיה
An assembly עצה
166
A King of Edom בעלחנו
Reus mulctae. [Vide K.D. L.C.K. p. 498] חייב ממון
Heaven of Geburah מעון
Night Demon of 3rd Dec. ♏ נפול
Native land of Job עוץ
The Most High עליון
π 167
The Unnameable One (a demon) אסימון
Fetters. [Job xxxvi. 8] זיקים
168
Parentes Superni אבא ואמא עילאה
√ 169 132
The accentuator טעמים
170
The Wand; (David’s) Staff מקל
Cloud ענן
171 ∑(1 -18)
Principium emittens מאציל
Emanating from נאצל
Angel L.T.N. of ♒ פלאין
“The Face of God”; name of an angel פניאל
172
Cut, divided בקע
He affected. [Not written] יעצב
Clusters; grapes ענבים
The heel, the end. [Mic. vii. 20] Jacob עקב
π 173
Lighten mine eyes גל עיני
Day Demon of 3rd Dec. ♒ גצף
174
Torches לפידים
Splendor ei per circuitum נוגה לו סביב
175 ∑(1 – (7×7))/7) ♀
Suction יניקה
Duplicity מכפלה
A slipping, falling נפילה
Spirit of ♀ קדמאל
176
An advisor, counselling יועץ
To eternity לעולם
Illegitimate פסול
177
Dominus Dominorum אדון האדונים
The Garden of Eden גן עדן
To cry out for help זעק
Angel L.T.D. of ♑ סגדלעי
Plenitude of plenitudes מלוי המלוי
178
The lower part, the loins חלצים
Good pleasure, choice, decision. will חפץ
Quicksilver כסף חי
π 179
Ligatio עקדה
180
A spring, fountain. [Cant.; iv. 15] מעיין