06 Crowley Aleister – Sepher Sephiroth Part 6

460
[Vide K.D. L.C.K. p. 371] טנתא
Qliphoth of ♊ צללד מירון
“Holy unto TETRAGRAMMATON.” [Ex. xxxix. 30] קדש ליהוה
π 461
[Vide K.D. L.C.K. p. 539] אדנות
Robustus, validus, asper, horridus, rigidus איתן
462
Terra Superna (est Binah) ארץ עליונה
A path ניתב
Profundum Celsitudinis עומק רום
π 463
Day Demon of 3rd Dec. ♍ באתין
Pillar of Mildness — paths, ג, ס, and ת גסת
Crystal, glass זכוכית
A rod of almond מטה השקד
The Special Intelligence. [I.Z.Q. 264, et seq.] תבונה
Caps, crowns, diadems תגין
Precatio תחנה
464
465 ∑(1 – 30)
A kiss; a little (or, sweet) mouth נשיקה
466
Skull גלגלת
Renes כליות
The World of Formation עולם היצירה
Simeon שמעון
π 467
[Vide S.D. 33] גלגלתא
468
Angel of 3rd Dec. ♊ ביתון
469
Trabeationes ligaturae illarum חשוקיהם
470
Eternity. (Literally, a cycle of cycles) דור דורים
Angel of 8 S. נתהיה
Pure Wool עמר נקי
Period of time; Time עת
Solum; fundus קרקע
471
Palatia היכלות
Mount Moriah. [2 Chron. iii. 1] המוריה הר
472
Was terrified בעת
473
The Three Persons. [אתה: הוא: אני coalesced] אתהואני
Skull גולגלתא
Molitrices טחנות
474
Knowledge. [Vide K.D. L.C.K. p. 252, et seq.] דעת
(Plural) — Wisdom חכמות
The Testimony within the Ark עדת
A ram, he-goat; a prepared sacrifice עתד
Angel L.T.D. of ♋ רעדר
475
[Vide no. 473.] In Golgotha בגולגלתא
476
Domus Iudicii; Curia; Consistorium iudiciale בית דין
477
478
Cranium, calvaria גולגולת
The Lesser Countenance, Microprosopus זעיר אנפין
Hagiographa כתובים
π 479
Molentes טוחנות
480
Lapides inanitatis אבני תוהו
[Vide K.D. L.C.K. p. 252] דעות
lilith, Qliphoth of Malkuth לילית
[Vide K.D. L.C.K. p. 252] עדות
Malkuth, 42-fold Name in Yetzirah עית
481
בעוגת
Hills גבעות
Reus mortis חייב מיתא
Annulus טבעת
482
A looking-glass, mirror אספקלריא
483
Ferens iniquitatem נושא עון
√ 484 222
485
Filia scaturiginum. [Is. x. 30, “Daughter of Gallim”] בת גלים
Mockeries [Job xvii. 2. Vide 435] התלים
486
A name of GOD יהוה בחכפה ימד ארץ
Foundations יסודות
Azymum fractum מצה פרוסה
A King of Edom עוית
Angel of 8 P. נהתאל
π 487
488
Ianua, ostium פתח
Qliphoth of Kether תאומיאל
Ye shall worship תעבודו
489
Retribuens; rependens retributionem משלם גמול
490
The giving. [Vide no. 1106] מתן
Fine flour, meal סלת
Perfect תמים
Binah, 42-fold Name in Yetzirah תץ
π 491
Nutrix אמנת
Angel of 4 W. ניתאל
492
493
The Name given in Deut. xxviii. 58; without את = 92, q.v.את יהוה אלהיך
494
Galea salutis כובע הישועה
An apple תפוח
495
Similtudo hominis דמות אדם
Gift מתנה
P
496
∑(1 – 31)
Leviathan לויתן
Malkuth מלכות
A small bundle צרור
497
Nutrix אומנת
Gemini; ♊ תאומים
498
Briatic Palace of Geburah היכל זכות
π 499
Cerva amorum. [Prov. v. 19, “a loving hind”] אילת אהבים
Busy, arduous; an army; ‘hosts’ צבאות
500
The humerus כתף
Kimelium aureaum מכתם
Princeps שר
A Duke of Edom תימן
501
Asher; blessedness אשר
Fortis; fortia, robusta אתנים
The head ראש
Flesh; Night Demon of 1st Dec. ♓ שאר
Sehechinah Superior שכינה עילאה
Likeness, similitude תמונה
502
To tell glad tidings; flesh, body בשר
To cut בתק
π 503 The Cup of the Stolistes
ג Stolistes
ר
ש
Expelled, cast forth גרש
504
Sought for דרש
505
Sarah; Principissa. [Vide 510 & cf. 243 & 248] שרה
506
אבגיתץ
[Vide no. 1196] כפות
Bovis a sinistra; an ox; Taurus. [Vide K.D. L.C.K. p. 99] — ♉ שור
507
That which causes ferment; yeast שאור
508
Daybreak; black שחר
π 509
Bridge גשור
510
Sensus allegoricus. [Vide K.D. L.C.K. p. 12] דרוש
Rectitudo, aequitas recta; rectilineum ישר
The head ריש
Song שיר
Sarai. [Vide 505] שרי
Draco; see 440 תנין
511
עתיאל
“The” HEAD רישא
[Vide K.D. L.C.K. p. 463] שורה
39√ 512 83= 29
Adhaesio, cohaesio דבקות
Angel of 3rd Dec. ♎ שחדר
513
514
[Vide K.D. L.C.K. p. 213] חקות
515
Possessio sine angustiis נחלה בלי מצרים
Minister iudicii שוטר
Phylacterium תפלה
516
Lucus. [Vide K.D. L.C.K. p. 168] אשירה
Personae פרצופין
517
Qliphoth of ♉. [Vide no. 321, & Liber 777] ארימירון
The good gift, i.e. Malkuth מתנה טובה
Occultae. [Vide 417] פלאות
Confractio. [Vide K.D. L.C.K. p. 698, et seq.] שבירה
518
519
Day Demon of 2nd Dec. ♊ ברבטוש
520
Tears דמעות
Legitium כשר
π 521
Ignis descendens אש יורד
Angel of 2 P. ושריה
Nudatio candoris מחשוף הלבן
522
π 523
524
525
The LORD of Hosts, a name of GOD referred to Netzach יהוה צבאות
526
Superliminare משקוף
527
528 ∑(1 – 32)
√529 232
Affatura ollaris cum iusculo dulci ציקי קדירה
Day Demon of 3rd Dec.♋ שיטרי
530
The Rose חבצלת
Voices קלת
Tekel, a word of the ‘writing on the wall’ at Belshazzar’s fabled feast תקל
531
532
533
Heaven of Jesod of Malkuth טבל וילון שמים
King of Terrors מלך בלהות
534
A certain Name of GOD קלדשק
535
536
A white cloak טלית לבנה
Sphere of the fixed stars מסלות
The World of Assiah, the ‘material’ world עולם העשיה
537
Emanatio; Atziluth, the Archetypal world אצילות
Medulla spinalis חוט השדרה
Apertio uteri פטר רחם
538
Daughter of the Voice. — Echo. [The Bath Qol is a particular and very sacred method of divination] בת קול
539
540
Lumbi; the upper part מתנים
π 541
Israel ישראל
542
543
“Existence is Existence,” the NAME of the Highest GOD אהיה אשר אהיה
544
Apples. [Cant. ii. 5] תפוחים
545
Aper de Sylva חזיר מיער
546
Sweet מתוק
P’s; a watchman שומר
Custodi שמור
L.A. Angel of ♈ שרהיאל
π 547
548
Qliphoth of ♈ בעירירון
Night Demon of 3rd Dec. ♋ הצגנת
A Name of GOD, referred to Tiphareth יהוה אלוה ודעת
Qliphoth of ♎ עבירירון
549
Moral מורגש
Ventus turbinis רוח סערה
550
Aquila; decidua. [Vide K.D. L.C.K. p. 600; connect with no. 496, Malkuth] נשר
A rod of iron. [Ps. ii.] שבט ברזל
L.A. Angel of ♌ שרטיאל
Principes שרים
Dragons. (Restricted.) [Ps. lxxiv. 13] תנינם
551
552
Desiderium dierum חמדת ימים
553
Draco magnus תנין גדול
554
Day Demon of 2nd Dec. ♓ מרחוש
555
Obscurity עפתה
556
Mark, vestige, footstep רשימו
Sharon. [Cant. ii. 1] שרון
π 557
The First ראשון
558
559
560
דרושים
Waters of quiet מי מנוחות
Puncta נקודת
A Duke of Edom תמנע
Dragons תנינים
561 ∑(1 – 33)
Cain אתקין
Concealed Mystery דצניותא
562
Primordial ראשונה
π 563
Lotio manuum נטילת ידים
Angel of 1st Dec. ♊ סגרש
564
Lapis capitalis אבן הראשה
[I.R.Q. 941.] “And the Adam was formed into a living Nephesh” ויהי האדם לנפש חיה
Sphere of Malkuth חלם יסודות
565
Parvitatio קטנות
Praetoriani שוטרים
566
A valley; a plain ישרון
Puncta נקודות
[SMK + VV + DLTh, SVD = a secret, spelt in full ס:ו:ד:
The Shadow of Death; Hell of Netzach צלמות
Redintegratio, configuratio, depositio, conformatio, restoratio, restitutio תיקון
567
Firstborn ראשוני
568
π 569
Fingers אצבעות
570
Naphtali נפתלי
Lectus ערש
Ten עשר
Heads רישין
Concussion, earthquake רעש
[Vide K.D. L.C.K. p. 691] רשע
Gate; the Door שער
π 571
The mountains of Zion הררי ציון
Balance מתקלא
572
A chastening GOD. [Deut. xxviii. 58.] [כ counted as final ך] יהוה אלהיך
Jeschurun ישורון
He was touched. [I.R.Q. 1117] יתעצב
Active מתקבל
Day Demon of 1st Dec. ♓ פורפור
573
574
Chaldee. [Hath a general meaning of movement. S.D. p. 87] ירחשון
575
Beerschebha, Fons Septenarii. [2 Sam. xxiv. 7 — Gen. xxi. 31.] [Vide K.D. L.C.K. p. 183] באר שבע
“And the GODS said, Let there be Light” ויאמר אלהים יהי אור
√576 242
Wands מקלות
The tenth עשור
π 577
The Concealed of the Concealed; a name of GOD most High טמירה דטמרין
578
579
Media nox חצות לילה
Qliphoth of Netzach ערב זרק
Sons of Adam תענוגים
580
Rich עשיר
Ancient עתיק
“Le bouc emissaire”; shaggy, hairy. [Levit. xvi. 22] שעיר
Angel of Fire שרף
581
The Ancient One עתיקא
Barley שעורה
582
583
584
585
The GODS of Battle (lit. of Hosts); the Divine Name of Hod אלהים צבאות
[Vide K.D. L.C.K. p. 386] תקיעה
586
War-trumpet שופר
587
Day Demon of 1st Dec. ♒ פוראש
588
589
Viror. [Vide K.D. L.C.K. p. 15] אב לשון ענף
590
Rib. [Gen. ii. 22] צלעת
591
592
π 593
594
The Stone of Israel. [Gen. xlix. 24] אבן ישראל
595 ∑(1 – 34)
596
Jeruschalim ירושלים
597
598
Our iniquities עונותינו
π 599
600
Mirabilia, vel occulta sapientiae פליאות חכמה
Peniculamentum, fimbria peniculata ציצית
A knot, ligature קשר
Red שרק
Six; marble שש
π 601
602
Lux simplicissima אור פשוט
Brightness; splendores צחצחות
Extremitates קצוות
603
Qliphoth of ♌ שלהבירון
604
Congeries; epistola אגרת
Israel Senex ישראל סבא
605
Magnificentia אדרת
גברת
606
Let them bring forth ישרצו
Ipseitas, seu ipsa essentia. [Vide K.D. L.C. K. pp. 571, 631] עצמות
Nexus, ligature קשור
Ruth רות
A turtle-dove תור
π 607
Adam Primus אדם הראשון
The mountains of spices. [Cant. viii. 14] הרי בשמים
A span, palm. [Lit. “the little finger”] זרת
608
The last Gate. [Vide K.D. L.C.K. p. 184] בבא בתרא
[Vide K.D. L.C.K. p. 640] חתר
609
610
Numulus argenteus אגורת
Citrus, malum citrum; (lust and desire). [Vide K.D. L.C.K. p. 178] אתרוג
Tenth מעשר
611
“The Fear” of the LORD. [Ps. cxi. 10] יראת
The Law. (Occasional spelling) תורה
612
(The covenant) — Day Demon of 1st Dec. ♑. [Ps. xxv. 14] ברית
π 613 The number of the Divine Precepts
The Quintessence of Light את האור
Moses, our Rabbi משה רבינו
[Vide K.D. L.C.K. p. 179] תריג
614
615
616
Qliphoth of ♓ שימירון
The Five Books of Moses; the Law on Sinai. Cf. Tarot תירו
π 617
“Mighty acts.” (Plur. of “Strength.”) [Ps. cvi. 2] גבורות
Columnae Nubis et Ignis עמודי האש והענן
A King of Edom רהבית
618
Contentiones ריבות
π 619
Novissimum אחרית
620
Chokmah, Binah, Daath; the first descending triad חכמה בינה ודעת
The Crown: Kether כתר
Angel of 3rd Dec. ♍ משפר
[Vide Ps. xxxi. 20] צפנת
The Doors שערים
[Temurah of בבל] ששך
621
Mucro gladii אבחת חרב
By-paths. Vide no. 1357] אורחות
622 [Vide I.R. G. 234]
Blessings ברכת
Profunda Maris. [Samael et Uxor Eius] מצולות ים
Latitudines; Rechoboth רחובות
623
Barietha; Doctrina extranea; conclusio extra Jeruschalem facta ברייתא
624
His Covenant. [Ps. xxv. 14] ובריתו
Liberty חירות
Qliphoth of ♐ נחשירון
4√ 625 252 = 54
The Mountain of Ararat הרי אררט
626
The tenth portion עשרון
627
628
Light. [Spelt in full, with ו as או] א:ו:ר:
Blessings ברכות
629
The great trumpet שופר גדול
630
Angel L.T.D. of ♊ סערש
The Holy Spirit רוחא קדישא
שלש
Angels of Geburah, and of Kether of Briah שרפים
π 631
Concealed Mystery דצניעותא
632
633
Light. [Spelt in full, when ו = וו] א:ו:ר:
[Gen. v. 2] זכר ונקבה בראם
634
635
636
Qliphoth of ♍ צפרירון
637
Day Demon of 3rd Dec. ♑ פורנאש
Day Demon of 1st Dec. ♎ שאלוש
638
639
The Tree of Knowledge עץ הדעת
640
The Cup of Consolations כוס תנחומים
Third. [Vide K.D. L.C.K. p. 719] שליש
Sun; Sphere of ☉ שמש
Palm of the hand; palm-tree תמר
π 641
Dema purpureum אמרת
Angel of 9 W. ירתאל
“Lights”; defective. [S.D. 142] מארת
642
Day Demon of 2nd Dec. ♏ פורשון
π 643
Light. [Spelt in full, when ו = ויו] א:ו:ר:
Severities of TETRAGRAMMATON גבורות יהוה
The Cup of Benedictions כוס של ברכה
644 (12×13×4) + 20 = number of letters in the five tablets of Enoch. [Vide Equinox VII]
645
A King of Edom משרקה
646
Elohim [ם counted as Final] אלהים
Licitum מותר
Rejoicing משוש
π 647
Lights מארות
648
649
Trance, deep sleep. [Vide no. 244] תרדמה
650
Nitre נתר
651
Temurah תמורה
652
π 653
654
655
656
A rose, lily. [Vide no. 706] שושן
Delight, joy ששון
A furnace תנור
657
Angel of 3rd Dec. ♏ ותרודיאל
Zelbarachith; ♌ זלברחית
658
π 659
660
Scintillae ניציצית
Zones; members קשרין
תינר
π 661
Esther אסתר
Day Demon of 3rd Dec. ♓ ישטולוש
Crinorrhodon (vide K.D. L.C.K. p. 708); a rose שושנה
Angel L.T.D. of ♎ תרגבון
662
Corona Dei אכתריאל
663
Lapides marmoris. [Vide Zohar, pt. I. fol. 34. col. 134] אבני שש
Cantio זמירות
664
665
The Womb בית הרחם
666 ∑(1 – 36). ☉. The Number of THE BEAST
Aleister E. Crowley אלהיסטהר ה כרעולהי
Aleister Crowley [Rabbi Battiscombe Gunn’s v.l.] אליסטיר קרולי
The number 5, which is 6 (ה א), on the Grand Scale הא×אלף
Qliphoth of ♓ נשימירון
Spirit of ☉ סורת
Ommo Satan, the ‘Evil Triad’ of Satan-Typhon, Apophras, and Besz עממו סתן
The Name Jesus שם יהשוה
667
The oil for lighting שמן למאור
668
Negotiatrix סחרת
669
670
ערת
Deprecatus עתר
671
Ferens fructum עושה פרי
The Law תערא
The Gate תרעא
Adonai. [Spelt in full] א:ד:נ:י:
672
π 673
674
[Vide K.D. L.C.K. p. 395] סוחרת
675
Briatic Palace of Netzach היכל עצסשמים
√676 262
Artificial. [ם final] גלגלים
Angel L.T.D. of ♒ עתור
π 677
678
Planities coeli; Assiatic Heaven of 1st palace ערבות
679
The chrysolite stone. [Cant. v. 14] אבן מעולפת
680
Phrath, one of the four rivers of Eden פרת
681
Joyful noise; battle-cry; the sound (of a trumpet) תרועה
682
Of the evening; of the West ערבית
π 683
684
685
686
687
688
689
690
The candlestick מנרת
Palm-trees תמרים
π 691
692
The fourth portion רביעית
693
Sulphur גפרית
694
695
The Moral World עולם מורגש
696
697
Castella munita; domus munitae ארמנות
698
699
700
The Mercy Seat כפרת
The Veil of the Holy פרכת
Seth שת
π 701
[Deut. xxiii. 1] אשת
“And lo! three men.” [These be Michael, Gabriel and Raphael, — אלו-מיכאל-גבריאל-רפאל] והנה שלשה
Prolapsus in faciem נפילת אפים
702
Sabbathum quies שבת
703 ∑(1 – 37)
Taenia מסגרת
Qliphoth of Binah סאתאריאל
704
“Arbatel.” [The “Arbatel” of Magic, by Pietro di Abano] ארבעתאל
Angel L.T.N. of ♓ נתדוריגאל
705
The stones of dampness. [Job xxviii. 3] אבנים מפולמות
706
Propitiatorium כפורת
“Lilies” (I.R.Q. 878), or “Roses” (von Rosenroth) שושנים
707
708
The Angel of the Covenant מלאך הברית
Perdition שחת
π 709 The Seven Double Letters ת, ר, פ, כ, ד, ג, ב
710
Spelunca מערת
Six. (Ch.) שית
711
712
713
Sphere of ♄ שבתאי
Conversio תשובה
714
715
Secret נסתרה
Perfumed, fumigated קטורת
716
Vaschti. [Est. i. 9] ושתי
Matrona מטרוניתא
717
718
π 719
720 6!
חשבתי
Thy Navel. [Cant. vii. 3] שררך
721
The Primordial Point נקדה ראשונה
722
The voice of the trumpet קול שופר
723
724
The end of the days אחרית הימים
725
726
π 727
728
[Vide K.D. L.C.K. p. 506] תשכח
36√ 729 272 = 93 = 36
[Vide K.D. L.C.K. p. 505] קרע שטן
730
731
732
π 733
The white head: a title of GOD most High רישא הוורה
734
To bring forth שתלד
735
Tiphareth, 42-fold Name in Yetzirah במרצתג
736
Tortuosae עקלקלות
737
(Live coal) — Blaze, flame שלהבת
שת הבל
738
π 739
740
741 ∑(1 – 38)
(ן counted as Final) Amen: see 91 אמן
The four letters of the elements; hence a concealed יהוה אמתש
742
The Ark of the Testimony. [Lit. “of tremblings,” scil. “vibrations”] ארון העדות
π 743
744
745
746
The Names שמות
747
The voice of the turtle- dove. [Cant. ii. 12] קול התור
748
The oil of Anointment שמן המשחה
749
750
Conclave לשכת
Lead עפרת
π 751
Vir integer איש תם
752
Satan שאתאן
753
Abraham and Sarah. [Either spelling. Vide 243, 248, 505, & 510]
754
755
756
Emanations: numbers ספירות
Years שנות
π 757
Netzach and Hod אשכלות
758
Perdition משחית
Copper ore; bronze נחשת
759
Pulvis aromatarii אבקת רוכל
760
“Both Active and Passive”; said in the Qabalah concerning the Sephiroth מקביל ומתקבל
Confinement, detention עצרת
Yesod, 42-fold Name in Yetzirah קרעשמן
π 761
762
763
764
765
766
767
768
π 769
770
Going forth. [Said of the Eyes of TETRAGRAMMATON] משוטטות
Unfruitful, barren עקרת
771
L.A. Angel of ♍ שלתיאל
772
Septennium שבע שנים
π 773
Lapis, seu canalis lapideus Potationis אבן השתיה
774
Filia Septenarii בת שבע
775
[Vide no. 934] דקרדינותא
776
777 “The Flaming Sword,” if the path from Binah to Chesed be taken as = 3. For ג connects Arikh Anpin with Zauir Anpin
One is the Ruach of the Elohim of Lives אחת רוח אלהים חיים
The World of Shells עולם הקליפות
778
779
780
I dwell, have dwelt. (“Not” written.) [I.R.Q. 1122; Prov. viii. 12] שכנתי
Shore, bank שפת
781
782
783
√784 282
Qliphoth of ♋ שיחרירון
785
786
Smooth פשות
π 787
788
The Secret Wisdom: i.e., The Qabalah. [Vide 58] חכמה נסתרה
789
790
My presence. [I.R.Q. 1122; Prov. xii.] שיכנתי
791
792
[Vide K.D. L.C.K. p. 460, and Ps. xviii. 51] ישועות
793
794
795
796
Calix horroris כוס התרעלה
π 797
798
Mount Gaerisim and mount Ebal. [Deut. xi. 29] הר גריזים והר עיבל
Consisting of Seven שביעיות
799
800
A bow; ♐. The three Paths leading from Malkuth; hence much symbolism of the Rainbow of Promise קשת
801
802 401×2 = The Reflection of 401 which is את, α & ω
Consessus vel Schola vel Academia Superna. [Refers to A ∴ A ∴, the three grades which are above the Abyss. Vide K.D. LO.C.K. p. 461] ישיבה שלם עלה
Vindicta foederis נקם ברית
An ark, as of Noah or of Moses תבת
803
804
805
806
807
808
“A piece of brass” — the Brazen Serpent נחשתן
π 809
810
A Duke of Edom יתת
Octava שמינית
π 811
812
813
Signa אותות
Ararita;a name of GOD which is a Notarigon of the sentence: אחד ראש: אחדותו ראש ייחודותו: תמורתו אחד. “One is His Beginning; one is His Individuality; His Permutation One אראריתא
[Gen i. 3] ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור
814
815
Ahasuerus אחשורש
816
817
818
819
820 ∑(1 – 40)
π 821
822
π 823
Lapis effigiei seu figuratus. [Lev. xxvi. 1.] אבן משכית
Litterae אותיות
824
825
826
π 827
828
π 829
830
Issachar יששכר
Three (“?” third) תלת
831
832
Albedo Crystalli לבנת ספיר
833
Choir of Angels in Kether חיות הקדש
Transiens super prevaricatione עובה על רפשע
834
835
Brachia Mundi זרועות עולם
836
837
The profuse giver. [Cf. the Egyptian word Tat.] תת זל
[ם counted as Final. Vide 277. This “is” written] למרבה
838
π 839
840
√ 841 292
Laudes תהלות
842
843
844
845
כב אותיות
Oleum influxus שמן השפע
846
847
848
849
Exitus Sabbathi מוצאי שבת
850
Blue; perfection תכלת
My perfect one. (“Not” written.) [Cant. v. s.] Vide 857 תמתי
851
Souls. [I.R.Q. 1052 et seq.] נשמתהון
852
Occellata Aurea; משבצות זהב
Netzach and Hod receiving influence from Geburah
π 853
An orchard שדה תפוחים
854
855
856
Summitatis bifidae in Lulabh תיומת
π 857
My twin-sister. [“Is” written] תאומתי
858
“To Thee be Power unto the Ages, my Lord” [Vide 35 s.v. אגלא] אתה גבור לעולם אדני
π 859
Inunctio, copula, phy- תפלה של יד
lacterium, ornamentumve manus. [Connect with נשר]
860
861 ∑(1 – 41)
862
π 863
864
The Woman of Whoredom אשת זנונים
☉ and ☽ שמש וירח
865
866
Latera aquilonis ירכתי צפון
867
868
Semitae נתיבות
869
Qliphoth of Tiphareth תגרירון
870
Twelve תריסר
871
872
Septiduum שבעת ימים
873
874
875
876
π 877
878
879
880
A King of Edom השסהתימני
π 881
Os cranii, cranium קרקפתא
882
Dilationes fleminis רחובות הנהר
π 883
Lux oriens אור מתנוצץ
884
Domination תועבות
885
886
π 887
888
889
890
Spelunca duplex מערת המכפלה
891
892
Defectus cogitationis אפיסת הרעיון
893
894
895
896
897
898
899
√900 302
901
902
Briatic Palace of Jesod — Malkuth היכל לבנת הספיר
903 ∑(1 – 42)
Secret name of Cagliostro אשאראת
904
905
906
Licentia. [Vide K.D. L.C.K. p. 693] רשות
Vermis תולעת
π 907
908
909
910
Beginning. [Vide I.Z.Q. 547, et seq.] רשית
π 911
Hell of Tiphareth בארשחת
Beginning ראשית
Remnant שארית
912
Pl. of 506 שור q.v. שורות
913
Berashith; “in the Beginning.” [With “small” B.] [Vide A Note on Genesis, Equinox II 163-185, and 2911] בראשית
914
915
916
917
918
π 919
920
921
Nekudoth; intuitus aspectus. [Vide K.D. L.C.K. p. 547] הסתכלות
922
923
924
925
926
927
928
π 929
Gazophylacia Septentrionis אוצרות צפון
Briah, the Palace of the Supernals therein היכל קודש קדשים
930
931
932
The Tree of the Knowledge of Good and Evil עץ הדעת טוב ורע
933
Foedus nuditatis vel Sabbathi vel arcus ברית המעור
934
Coruscatio vehementissima; splendor exactissime dimeticus בוצינא דקרדינותא
935
The Cause of causes סבת הסבות
[Vide Eccles. ii. 8, & S.D. v. 79] תענוגות
936
Kether. [Spelt in full] כ:ת:ר:
π 937
938
939
940
π 941
Angel of 1st Dec. ♐ משראת
942
943
944
945
The small point: a title נקדה פשות
946 ∑(1- 43)
π 947
Angel of 1st Dec. ♋ מתראוש
948
949
950
[Vide no. 1204] המתהפכת
951
The Book of the Law ספר תורה
952
π 953
Vigiliae אשמורות
954
955
956
957
Unguentum Magnificentiae משחא רבות
958
959
960
Tabuae argenteae חצוצרות כסף
√961 312
962
963
Achad; unity. [Spelt fully] : א : ח : ד
Garland, Crown; a little wreath [Vide K.D. L.C.K. p. 614 עטרת עטרה
964
Memoriale iubilationis. [Note Root זכר, 227 q.v. showing phallic nature of this ‘memorial’] זכרון תרועה
965
966
π 967
968
969
970
Angel of Water תרשיס
π 971
Shemhamphorasch, the ‘Divided Name’ of GOD שם המפורש
972
973
974
975
976
π 977
978
979
980
981
982
π 983
Urbs Quaternionis קרית ארבע
984
The Beginning of Wisdom (is The Wonderment at TETRAGRAMMATON. Psalms). ראשית חכמה
985
986
Vehementia; obiectio rigorosa התקפתא
987
988
Foedus pacis ברית שלום
989
Pascens inter Lilia רועה בשושנים
990 ∑(1 – 44)
π 991
992
The joy of the whole Earth. [Vide no. 296] משוש כל הארץ
993
994
995
996
The Most Holy Ancient One עתיקא קדישא
π 997
998
Foedus linguae ברית לשון
999
3√1000 103
[Vide no. 1100] ששת
A Qabalistic Method of Exegesis; “spelling Qabalistically backward” תשרק
1001
1002
The bank of a stream שפת היאור
1003
1004
1005
1006
The Law טרוט
1007
TAROT. [But vide 671] תארות
1008
π 1009
1010
1011
1012
π 1013
1014
1015
1016
[Vide no. 1047] יותרת
1017
Vasa vitrea, langenae, phiale אשישות
1018
π 1019
1020
π 1021
1022
1023
510√ 1024 322 = 45 = 210
Qliphoth of ♍ נחשתירון
1025
Absconsiones sapientiae תעלומות חכמה
1026
1027
1028
1029
1030
π 1031
1032
Sphere of Primum Mobile ראשית הגלגלים
π 1033
1034
1035 ∑(1 – 45)
1036
1037
1038
π 1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
Diaphragma supra hepar (vel hepatis) יותרת הכבד
1048
π 1049
1050
π 1051
1052
1053
1054
1055
1056
The lily שושנת
1057
1058
1059
1060
The Tabernacle [ן final] משכן
π 1061
אסתתר
[Vide I.R.Q. 939] ויפח באפיו נשמת חיים
1062
π 1063
1064
1065
1066
1067
1068
π 1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081 ∑(1 – 46)
Tiphareth תפארת
1082
1083
1084
1085
1086
π 1087
1088
√1089 332
1090
π 1091
The Rose of Sharon חבצלת השרון
1092
π 1093
1094
1095
1096
π 1097
1098
1099
1100
Sextiduum ששת ימים
1101
1102
π 1103
1104
1105
1106
The giving of the Law מתן התורה
1107
1108
π 1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
π 1117
1118
1119
1120
1121
1122
π 1123
1124
1125
1126
1127
1128 ∑(1 – 47)
π 1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
Jars, globular vessels צנתרות
1147
Byssus contorta שש משזר
1148
1149
1150
π 1151
1152
π 1153
1154
1155
√1156 342
1157
Specula turmarum מראות הצובאות
1158
1159
1160
1161
1162
π 1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
π 1171
1172
1173
[With ן counted as Final] את יהוה אלהין
1174
1175
Conclave caesum לשכת הגזית
1176 ∑(1 – 48)
1177
1178
1179
1180
π 1181
1182
1183
1184
1185
1186
π 1187
1188
1189
1190
1191
1192
π 1193
1194
1195
1196
Fasciculi; rami palmarum כפות תמרים
1197
1198
1199
1200
π 1201
1202
1203
1204
Flamma gladii versatilis להט חרב המתהפכת
1205
1206
The Holy Intelligence נשמתא קדישא
A water-trough שקתות
1207
1208
1209
1210
Angel of Geburah of Briah תרשיש
1211
1212
π 1213
1214
1215
1216
π 1217
1218
1219
Formator eius quod יוצר בראשית
in principiis
1220
Hell of Hod שערימרת
The beaten oil שמן כתית
1221
1222
π 1223
1224
√1225 ∑(1-49) = 352. ♀.
The Ancient of the Ancient Ones עתיקא דעתיקין
1226
1227
1228
π 1229
1230
π 1231
1232
1233
1234
1235
1236
π 1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
π 1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
π 1259
1260
Angels of Netzach and of Geburah of Briah תרשישים
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275 ∑(1 – 50)
1276
π 1277
1278
π 1279
Ignis sese reciprocans אש מתלקחת
1280
1281
1282
π 1283
1284
1285
1286
1287
1288
π 1289
1290
π 1291
1292
1293
1294
Chorda fili coccini תקות חוט השני
1295
4√ 1296 362 = 64
π 1297
1298
1299
1300
π 1301
1302
π 1303
1304
1305
1306
π 1307
Angel L.T.D, of 2nd Dec. ♑ , and King-Demon of Geburah אשתרות
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
π 1319
1320
π 1321
The Lily of the Valleys
1322
1323
1324
1325
1326 ∑(1 – 51)
π 1327
1328
1329
1330
3 Rt. 1331 113
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350 The numerical value of the 9 Paths of the Lesser Beard: viz. ת, ש, ר, ק, צ, פ, ע, ס, נ
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
Crooked by-paths. [Jud. v. 6] אורחות עקלקלות
1358
1359
1360
π 1361
1362
1363
1364
1365
1366
π 1367
1368
√ 1369 372
1370
1371
1372
π 1373
1374
1375
1376
1377
1378 ∑(1 – 52)
1379
1380
The lip of the liar שפת שקר
π 1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
π 1399
1400
Chaos, or = את, 401 q.v. את
Tria Capita תלת רישין
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
π 1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
π 1423
1424
1425
1426
π 1427
1428
π 1429
1430
1431 ∑(1 – 53)
1432
π 1433
1434
1435
1436
1437
1438
π 1439
1440
1441
1442
1443
√ 1444 382
1445
The remnant of his heritage לשאירית נחלתו
1446
π 1447
1448
1449
1450
π 1451
1452
π 1453
1454
1455
1456
1457
1458
π 1459
1460
Quies cessationis שבת שבתון
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
π 1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
Septem heptaeterides שבע שבתות
π 1481
1482
Rotunditates, seu vasa rotunda capitellarum, seu capitella rotunda גולות הכותרות
π 1483
1484
1485 ∑(1 – 54)
1486
π 1487
1488
π 1489
1490
1491
1492
π 1493
1494
1495 The total numerical value of the Paths of the Tree; i.e. of the Beards conjoined; i.e. of the whole Hebrew Alphabet
1496
1497
1498
π 1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
π 1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
√1521 392
1522
π 1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
π 1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540 ∑(1 – 55)
1541
1542
The Oil of the Anointing שמן משחת קדש
π 1543
1544
1545
1546
1547
1548
π 1549
1550
1551
1552
π 1553
1554
1555
1556
1557
1558
π 1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
π 1567
1568
1569
1570
π 1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
π 1579
1580
1581
1582
π 1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596 ∑(1 – 56)
π 1597
1598
1599
√ 1600 402
π 1601
1602
1603
1604
1605
1606
π 1607
1608
π 1609
1610
1611
1612
π 1613
1614
1615
1616
1617
1618
π 1619
1620
π 1621
1622
1623
1624
1625
1626
π 1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
π 1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653 ∑(1 – 57)
1654
1655
1656
π 1657
1658
1659
1660
1661
1662
π 1663
1664
The pure olive oil beaten out שמן זיתזך כתית
1665
1666
π 1667
1668
π 1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
√ 1681 412
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
π 1693
1694
1695
1696
π 1697
1698
π 1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
π 1709
1710
1711 ∑(1 – 58)
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
π 1721
1722
π 1723
1724
1725
1726
1727
3√ 1728 123
1729
1730
1731
1732
π 1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
π 1741
1742
1743
1744
1745
1746
π 1747
1748
1749
1750
1751
1752
π 1753
1754
1755
Holy, Holy, Holy, Lord GOD of Hosts! קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות
1756
1757
1758
π 1759
1760
1761
1762
1763
√ 1764 422
1765
1766
1767
1768
1769
1770 ∑(1 – 59)
1771
1772
1773
1774
1775
1776
π 1777
1778
1779
1780
1781
1782
π 1783
1784
1785
1786
π 1787
1788
π 1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
π 1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
π 1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
π 1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830 ∑(1 – 60)
π 1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
π 1847
1848
√ 1849 432
1850
1851
1852
1853
1854 !7
1855
1856
1857
1858
1859
1860
π 1861
1862
1863
1864
1865
1866
π 1867
1868
1869
1870
π 1871
1872
π 1873
1874
1875
1876
π 1877
1878
π 1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
π 1889
1890
1891 ∑(1 – 61)
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
π 1901
1902
1903
1904
1905
1906
π 1907
1908
1909
1910
1911
1912
π 1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
π 1931
1932
π 1933
1934
1935
√ 1936 442
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
π 1949
1950
π 1951
1952
1953 ∑(1 – 62)
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
π 1973
1974
1975
1976
1977
1978
π 1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
π 1987
1988
1989
1990
1991
1992
π 1993
1994
1995
1996
π 1997
1998
π 1999
2000
2001
2002
π 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
π 2011
2012
2013
2014
2015
2016 ∑(1 – 63)
π 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
√2025 452
2026
π 2027
2028
π 2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
π 2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
π 2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
π 2063
2064
2065
2066
2067
2068
π 2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080 ∑(1 – 64). ☿
Spirit of ☿ תפתרתרת
π 2081
2082
π 2083
2084
2085
2086
π 2087
2088
π 2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
π 2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
π 2111
2112
π 2113
2114
2115
√2116 462
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
π 2129
2130
π 2131
2132
2133
2134
2135
2136
π 2137
2138
2139
2140
π 2141
2142
π 2143
2144
2145 ∑(1 – 65)
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
π 2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
π 2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
π 2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
7√ 2187 37
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
3√. 2197 133
2198
2199
2200
2201
2202
π 2203
2204
2205
2206
π 2207
2208
√2209 472
2210
2211 ∑(1 – 66)
2212
π 2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
π 2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
π 2237
2238
π 2239
2240
2241
2242
π 2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
π 2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
π 2267
2268
π 2269
2270
2271
2272
π 2273
2274
2275
2276
2277
2278 ∑(1 – 67)
2279
2280
π 2281
2282
2283
2284
2285
2286
π 2287
2288
2289
2290
2291
2292
π 2293
2294
2295
2296
π 2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
√2304 482
2305
2306
2307
2308
π 2309
2310
π 2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
π 2333
2334
2335
2336
2337
2338
π 2339
2340
π 2341
2342
2343
2344
2345
2346 ∑(1 – 68)
π 2347
2348
2349
2350
π 2351
2352
2353
2354
2355
2356
π 2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
π 2371
2372
2373
2374
2375
2376
π 2377
2378
2379
2380
π 2381
2382
π 2383
2384
2385
2386
2387
2388
π 2389
2390
2391
2392
π 2393
2394
2395
2396
2397
2398
π 2399
2400
4√ 2401 492 = 74
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
π 2411
2412
2413
2414
2415 ∑(1 – 69)
2416
π 2417
2418
2419
2420
2421
2422
π 2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
π 2437
2438
2439
2440
π 2441
2442
2443
2444
2445
2446
π 2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
π 2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
π 2467
2468
2469
2470
2471
2472
π 2473
2474
2475
2476
π 2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485 ∑(1 – 70)
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
√2500 502
2501
2502
π 2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
π 2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
π 2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
π 2539
2540
2541
2542
π 2543
2544
2545
2546
2547
2548
π 2549
2550
π 2551
2552
2553
2554
2555
2556 ∑(1 – 71)
π 2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
π 2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
π 2591
2592
π 2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
√2601 512
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
π 2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
π 2617
2618
2619
2620
π 2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628 ∑(1 – 72)
2629
2630
2631
2632
π 2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
π 2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
π 2657
2658
π 2659
2660
2661
2662
π 2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
π 2671
2672
2673
2674
2675
2676
π 2677
2678
2679
2680
2681
2682
π 2683
2684
2685
2686
π 2687
2688
π 2689
2690
2691
2692
π 2693
2694
2695
2696
2697
2698
π 2699
2700
2701 ∑(1 – 73)
2702
2703
√2704 522
2705
2706
π 2707
2708
2709
2710
π 2711
2712
π 2713
2714
2715
2716
2717
2718
π 2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
π 2729
2730
π 2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
π 2741
2742
2743
3√ 2744 143
2745
2746
2747
2748
π 2749
2750
2751
2752
π 2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
π 2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775 ∑(1 – 74)
2776
π 2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
π 2789
2790
π 2791
2792
2793
2794
2795
2796
π 2797
2798
2799
2800
π 2801
2802
π 2803
2804
2805
2806
2807
2808
√ 2809 532
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
π 2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
π 2833
2834
2835
2836
π 2837
2838
2839
2840
2841
2842
π 2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850 ∑(1 – 75)
π 2851
2852
2853
2854
2855
2856
π 2857
2858
2859
2860
π 2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
π 2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
π 2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
π 2897
2898
2899
2900
2901
2902
π 2903
2904
2905
2906
2907
2908
π 2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
√2916 542
π 2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926 ∑(1 – 76)
π 2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
π 2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
π 2953
2954
2955
2956
π 2957
2958
2959
2960
2961
2962
π 2963
2964
2965
2966
2967
2968
π 2969
2970
π 2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
π 2999
3000
π 3001
3002
3003 ∑(1 – 77)
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
π 3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
π 3019
3020
3021
3022
π 3023
3024
√3025 552
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
π 3037
3038
3039
3040
π 3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
π 3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
π 3061
3062
3063
3064
3065
3066
π 3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
π 3079
3080
3081 ∑(1 – 78)
3082
π 3083
3084
3085
3086
3087
3088
π 3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
π 3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
π 3119
3120
π 3121
3122
3123
3124
5√ 3125 55
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
√3136 562
π 3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160 ∑(1 – 79)
3161
3162
π 3163
3164
3165
3166
π 3167
3168
π 3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
π 3181
3182
3183
3184
3185
3186
π 3187
3188
3189
3190
π 3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200 32x(102) The paths of the Whole
Tree in excelsis בראשית ברא אלהים
3201
3202
π 3203
3204
3205
3206
3207
3208
π 3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
π 3217
3218
3219
3220
π 3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
π 3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240 ∑(1 – 80)
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
√3249 572
3250
π 3251
3252
π 3253
3254
3255
3256
π 3257
3258
π 3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
π 3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
{WEH NOTE: The columns on this final page are broken in the following fashion: To the left, numbers from 3279 to 3299. To the right, numbers from 3300 to 3320. The entry for 3321 extends entirely across the page, with the number itself in the right hand position as a termination of the right side column. The balance of the page is full across.}
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
π 3299
3300
π 3301
3302
3303
3304
3305
3306
π 3307
3308
3309
3310
3311
3312
π 3313
3314
3315
3316
3317
3318
π 3319
3320
3321 ∑(1 – 81). ☽.
The Intelligence of the Intelligences of the Moon מלכא בתרשישים ועד ברוה שהרים
The Spirit of the Spirits of the Moon שדברשהמעת שרתתן